عیب یابی بخاری های مجهز به اکسی پیلوت(ODS)

نوع نقص

دلایل احتمالی

روش رفع نقص

شعله ODSخیلی زیاداست.

ODS فاقدنازل ویانازل ان شکسته است.

تعویض ODS

شعله ODSخیلی کم است.

قطرنازل ODS کم ویاجرم گرفته است

اگرODSرابازکرده وشستشوویابادگرفتیدومشکل حل نشد بایدتعویض گردد.

بخاری دارای ODSبعدازمدت کوتاهی خاموش می شود.

   I.     شعله ODSبخاطرقطرکم نازل کوتاه است.

  II.     جریان تولیدشده درترموکوپل به دلیل جنس نامرغوب کلاهک ویاشعله کوتاه ODSکم است.

 III.     جریان مصرف شده برای وصل بوبین بیشترازجریان تولیدی ترموکوپل می باشد.

 IV.     ناهماهنگ بودن قطرسوراخ ونتوری باقطرنازل.

 

       I.            ODSتعویض گردد

  II.     تعویضODSدرصورت کوتاه بودن شعله ودرغیراینصورت تعویض ترموکوپل.

 III.     تعویض ترموکوپل ویااستفاده ازبوبینی که جریان کمتری نیازدارد.

  IV.            تعویض ODS

 

بخاری داری ODSدرفضای بااکسیژن کم خاموش نمی شود

   I.     نوع ODSمناسب بخاری نمی باشد

  II.     ODSدرمکان مناسب نصب نشده است

 

   I.     تعویض ODS باODSمناسب بخاری مزبورطبق طراحی کارخانه.

  II.     تعویض محل ODSکه اینکاربایددرکارخانه سانده صورت گیرد.