عیب یابی بخاری های مجهز به اکسی پیلوت

عیب یابی بخاری های مجهز به اکسی پیلوت

عیب یابی بخاری های مجهز به اکسی پیلوت(ODS)

نوع نقصدلایل احتمالیروش رفع نقص
شعله ODSخیلی زیاداست.ODS فاقدنازل ویانازل ان شکسته است.تعویض ODS
شعله ODSخیلی کم است.قطرنازل ODS کم ویاجرم گرفته استاگرODSرابازکرده وشستشوویابادگرفتیدومشکل حل نشد بایدتعویض گردد.
بخاری دارای ODSبعدازمدت کوتاهی خاموش می شود.   I.     شعله ODSبخاطرقطرکم نازل کوتاه است.  II.     جریان تولیدشده درترموکوپل به دلیل جنس نامرغوب کلاهک ویاشعله کوتاه ODSکم است. III.     جریان مصرف شده برای وصل بوبین بیشترازجریان تولیدی ترموکوپل می باشد. IV.     ناهماهنگ بودن قطرسوراخ ونتوری باقطرنازل.        I.            ODSتعویض گردد  II.     تعویضODSدرصورت کوتاه بودن شعله ودرغیراینصورت تعویض ترموکوپل. III.     تعویض ترموکوپل ویااستفاده ازبوبینی که جریان کمتری نیازدارد.  IV.            تعویض ODS 
بخاری داری ODSدرفضای بااکسیژن کم خاموش نمی شود   I.     نوع ODSمناسب بخاری نمی باشد  II.     ODSدرمکان مناسب نصب نشده است    I.     تعویض ODS باODSمناسب بخاری مزبورطبق طراحی کارخانه.  II.     تعویض محل ODSکه اینکاربایددرکارخانه سانده صورت گیرد. 

دیدگاهتان را بنویسید